Prihvatanjem izmjenama i dopunama Pravilnika, BiH je izjednacila svoj pravni okvir sa Evropskom unijom. Istim se utvrduju mikrobioloski kriteriji za odredjene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju sa hranom moraju pridrzavati pri provodenju higijenskih mjera, te se osiguravaju kriteriji zastite potrosaca.

“Uvodjenje kriterija higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera ima za cilj drzanja kontaminacije trupova pod kontrolom tokom klanja. Donosenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobioloskim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU-a i osigurava usaglasenost propisa iz ove oblasti sto omogucava pravne preduslove za zastitu zdravlja potrosaca i ravnopravan tretman domacih proizvodaca na trzistu”, porucili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Ovo je jos jedan pozitivni iskorak u procesu zagovaranja za otvaranje trzista Evropske unije bosanskohercegovackim peradarima.