Na godisnjem nivou, iz opticaja se povuce i unisti oko 20 posto komada novcanica konvertibilne marke (KM) koje su nepodobne za opticaj, odnosno takve novcanice zamjenjuju se novim novcanicama.

Iz Centralne banke BiH (CBBiH) za Fenu navode da se zamjena novca (KM) koji je nepodoban za opticaj vrsi se u skladu s Odlukom o postupanju s novcanicama i kovanim novcem konvertibilne marke koji je nepodoban za opticaj i ostecenim novcanicama efektivnog stranog novca.U skladu sa tom odlukom komercijalne banke su duzne obaviti zamjenu ostecenih novcanica KM u punom iznosu bez naknade, pod uslovom da podnosilac zahtjeva (fizicka ili pravna osoba) predoci više od 60 posto novcanice KM koja je u jednom dijelu i sadrai barem jedan serijski broj ili iz dva ili vise dijelova i sadrzi oba serijska broja.

Centralna banka Bosne i Hercegovine posredstvom izdvojenih trezora, preuzima od komercijalnih banaka ostecene novcanice KM i obavlja njihovu zamjenu odobravanjem racuna rezervi komercijalnih banaka, u punom iznosu i bez naknade.Ako ostecena novcanica ne ispunjava uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, komercijalna banka ce podnosioca zahtjeva uputiti da zahtjev za zamjenu ostecenih novcanica KM podnese CBBiH.

Na osnovu podnesenog zahtjeva za zamjenu (dostupan na web stranici CBBiH) s prilozenom dokumentacijom, CBBiH za svaki pojedinacni slucaj utvrdjuje autenticnost i procjenjuje ostecenje, odnosno utvrdjuje postojanje osnova za zamjenu ostecenih novcanica KM. Ukoliko CBBiH ima dokaz, saznanje ili opravdan razlog da vjeruje da su novcanice KM ili kovani novac KM namjerno osteceni, takav novac ce biti povucen iz opticaja bez nadoknade
podnosiocu.